ARiMR w sprawie wsparcia dla młodych rolników

 

Zasady przyznawania pomocy finansowej na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obowiązujące w PROW 2007 - 2013 zostały znacznie zaostrzone w porównaniu z tymi, które musieli spełnić „młodzi rolnicy” ubiegający się o premie w latach 2004 – 2006. Wielu młodym rolnikom uniemożliwiło to uzyskanie wsparcia na start zawodowy. Aktualnie Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które mają ułatwić uzyskanie wsparcia dla rolników z województw gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza niż średnia krajowa. Związek do zaproponowanych zmian odnosi się z dużym zadowoleniem.

Zgodnie z zaproponowaną obecnie przez resort rolnictwa nowelizacją o jednorazową premię dla producentów rolnych rozpoczynających swoją działalność będą mogły ubiegać się osoby nie spełniające na dzień składania wniosku kryterium minimalnej powierzchni przejmowanego gospodarstwa rolnego. Na spełnienie tego wymogu beneficjenci będą w takich przypadkach mieli 3 lata od wydania decyzji ARiMR w sprawie przyznania pomocy.

Aktualnie ARiMR prowadzi nabór wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z puli 2009 r. Dotychczas wnioski o przyznanie premii ułatwiającej start zawodowy złożyło ponad 720 młodych rolników, najwięcej w woj. mazowieckim – 134. Blisko 300 młodych rolników z tego naboru otrzymało już decyzje ARiMR o przyznaniu jednorazowej premii w wysokości 50 tys. zł. Agencja może przeznaczyć na to działanie w 2009 r. ponad 291 mln zł. Oddziały Regionalne będą przyjmowały wnioski do wyczerpania tego limitu, ale nie dłużej niż do 31 grudnia br. Złożone do połowy lipca wnioski wykorzystują w 12% tegoroczny limit środków przewidziany na „Ułatwianie startu zawodowego młodym rolnikom”. Każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia.