Gwarancja spłaty kredytu dla rolnika - na co i na jakich warunkach?

Lepsze warunki kredytu dla rolników
Fundusz powstał na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministerstwem rolnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Banki udzielające kredytu z gwarancją FGR, mogą zaoferować przetwórcy/rolnikowi, kredyt inwestycyjny lub obrotowy na lepszych warunkach, niż gdyby ten kredyt nie był zabezpieczony gwarancją np. niższą marżę, prowizję za udzielnie kredytu, czy wydłużony okres karencji.

Możliwość skorzystania z gwarancji FGR będzie miał każdy przedsiębiorca MŚP, działający w sektorze rolnym zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem ich do obrotu, który złoży w banku kredytującym wniosek o gwarancję FGR oraz uzyska potwierdzenie spełnienia kryterium dostępu w procedurze oceny i któremu bank, po analizie zdolności kredytowej, udzieli wnioskowanego kredytu.

Na co można zabrać kredyt z gwarancją FGR
Kredyty z gwarancją FGR będą mogły być udzielane na finansowanie przedsięwzięć z zakresu dwóch poddziałań PROW 2014–2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Celem instrumentu jest wspieranie MŚP działających w sektorze rolnym, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku korzystając z finansowania dłużnego.

Gwarancją nie może być objęty kredyt:
- na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;
- na zakup udziałów/akcji w podmiotach gospodarczych (inwestycja kapitałowa);
- na zakup używanych maszyn i urządzeń starszych niż 5 lat;
- na zakup wierzytelności;
- preferencyjny z dopłatą ARiMR;
- na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania Modernizacji gospodarstw rolnych oraz Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych.

Kredytu z gwarancją FGR udzielają, banki kredytujące, które podpisały umowę na portfelową minię gwarancyjna z BGK.

O czym należy pamiętać?

W ramach PROW 2014–2020 nie można finansować tych samych wydatków kwalifikowalnych z dwóch źródeł wsparcia unijnego. Istnieje jednak możliwość udzielania kredytu z gwarancją FGR na wkład własny, czyli do wysokości kwoty pozostającej po odjęciu kwoty pomocy z PROW od kosztów kwalifikowalnych operacji wspieranej. Należy przy tym pamiętać, że wskazane powyżej połączenie, nie może powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej oferowanej w ramach PROW i  z tytułu gwarancji FGR, tj. dla przedsiębiorcy/rolnika korzystającego z dotacji w ramach poddziałania Przetwórstwo
i marketing produktów rolnych, bądź Modernizacja gospodarstw rolnych jest to intensywność na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych albo 60% w przypadku młodego rolnika.

https://zycierolnika.pl