Projektowane zmiany dopłat do zwierząt.

Rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa oraz powszechnie stosowane praktyki. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Interwencja obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie. Zobowiązanie w ramach interwencji Dobrostan zwierząt podejmowane jest na okres jednego roku.

Możliwość skorzystania z dopłat uzależniona jest od posiadania przez rolnika odpowiedniego numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ponadto od posiadania odpowiedniej siedziby stada zarejestrowanej zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy),  posiadania nadanego numeru weterynaryjnego – w przypadku kur niosek, brojlerów i indyków.

Minimalna liczba posiadanych stanowisk: w przypadku kur niosek –350, w przypadku brojlerów – 500, w przypadku indyków –100.

Minimalna liczba posiadanych zwierząt: w przypadku opasów – minimum 3 szt. zwierząt niepokrytych, opasanych w gospodarstwie ciągle od min. 4 do maks. 30 miesiąca życia, a w przypadku koni – 2 szt.

Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.

Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

W ramach interwencji Dobrostan zwierząt dopuszcza się łączenie kilku rodzajów płatności w gospodarstwie. Dopuszcza się na poziomie gospodarstwa równoczesną realizację interwencji Dobrostan zwierząt z interwencjami dotyczącymi zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, zobowiązań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt i interwencji z zakresu rolnictwa ekologicznego, gdyż zobowiązania w ramach tych interwencji uzupełniają się wzajemnie, przy czym ze względu na sposób kalkulacji płatności nie zachodzi ryzyko podwójnego finansowania.

Płatność roczna określona  jest na podstawie poniesionych kosztów i utraconych dochodów związanych z realizacją wymogów określonych dla interwencji.

Płatność dobrostanowa jest przyznawana do sztuki zwierzęcia, w przypadku:

  1. loch:

– 301 zł/ lochę – za zapewnienie lochom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

– 612 zł/ lochę – (dodatkowa płatność za zapewnienie lochom dostępu do wybiegu);

  1. tuczników:

– 24 zł/ tucznika – za zapewnienie tucznikom zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach,

– 33 zł/ tucznika – (dodatkowa płatność za zapewnienie tucznikom dostępu do wybiegu);

  1. krów mlecznych:

– 185 zł/ krowę – za wypas krów mlecznych,

– 595 zł/ krowę – za zapewnienie krowom mlecznym zwiększonej powierzchni bytowej w budynkach;

  1. krów mamek:

– 329 zł/ krowę – za zapewnienie krowom mamkom dostępu do zwiększonej powierzchni zewnętrznej;

  1. owiec:

– 133 zł/ owcę – za zapewnienie owcom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach.

Stawki dla pozostałych gatunków są w trakcie opracowywania.

Dodatkowo płatność może być powiększona o rekompensatę kosztów transakcyjnych, w szczególności z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Źródło: www.wrp.pl