Wypłaty premii dla młodych rolników, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach PROW w 2008 roku

Do końca stycznia br., 40% rolników, którzy ubiegali się w ubiegłym roku o przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało już premie w wysokości 50 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe 2,6 tys. takich rolników, ponad 130 mln zł. Dla przeszło 3,3 tys. rolników, czyli ponad połowy tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii. Dzięki zmianom organizacyjnym zaproponowanym przez kierownictwo ARiMR, m.in. dwuzmianowy system pracy oraz przesunięcie pracowników z innych działów, pieniądze będą szybciej trafiały do „młodych rolników”.

Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. około 6,5 wniosków od młodych rolników ubiegających się o premie ułatwiające start zawodowy. Największe zainteresowanie taką pomocą było w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Złożone wnioski wykorzystują limity środków przyznane na 2008 r. dla tych województw od około 64% w woj. lubelskim do ponad 77% w woj. kujawsko-pomorskim.

W związku z tym, że w żadnym z województw w trakcie roku nie został wyczerpany przewidziany limit środków, wnioski na to działanie były przyjmowane w 2008 r. do końca grudnia. Było to zgodne zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, regulującymi zasady naboru wniosków na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w 2008 r., gdzie określono, że termin składania wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, iż zapotrzebowanie na środki finansowe, wynikające ze złożonych przez rolników wniosków, osiągnęło co najmniej 120% limitu środków przewidzianego dla województwa, lecz nie później niż do 31 grudnia. Na to działanie przewidziano w 2008 r. 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 ponad 1,5 mld zł.

Zasady przyznawania pomocy finansowej na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” obowiązujące w PROW 2007 -2013 zostały znacznie zaostrzone w porównaniu z tymi, które musieli spełnić „młodzi rolnicy” ubiegający się o premie w latach 2004 – 2006. Przede wszystkim, zmienione zostało kryterium wielkości gospodarstwa rolnego. Pomoc z PROW 2007 – 2013, ułatwiającą start zawodowy młodym rolnikom, Agencja może przyznać osobie, która planuje przejąć gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszą niż średnia w danym województwie, a jeżeli średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie jest mniejsza niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa. Ważne jest również to, że premia może być przyznana „młodym rolnikom”, którzy zamierzają po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej, wyjątek stanowią osoby prowadzące nie dłużej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, gospodarstwo rolne otrzymane w drodze spadku lub darowizny.

Zmianie uległ także termin przeznaczony na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez „młodych rolników”. Chodzi o to, że wsparcie finansowe mógł otrzymać rolnik, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie posiadał kwalifikacji zawodowych, ale zobowiązał się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania przez ARiMR decyzji o przyznaniu mu premii ułatwiającej star zawodowy. Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc dla młodych rolników z programu wdrażanego w latach 2004-2006, byli zobowiązani do uzupełnienia kwalifikacji rolniczych w ciągu pięciu lat od dnia przejęcia gospodarstwa.

Całkowicie nowym warunkiem, jest zobowiązanie rolnika, który otrzyma premię w wysokości 50 tys. zł z PROW 2007-2013 do przeznaczenia co najmniej 70% tej kwoty na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu, jaki złożył wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Pokreślić należy, że gospodarstwo rolne może być poddane kontroli w celu sprawdzenia realizacji założeń biznesplanu w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.


źródło: Biuro Prasowe ARiMR