Zmiana klimatu wyraźna również w Polsce

Na portalu „naukaoklimacie.pl” można znaleźć wiele artykułów i komentarzy dotyczących zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Jej skutki obejmują na masową skalę gospodarki wszystkich krajów, a w nich szczególnie niektóre sektory – np. rolnictwo.
Eksperci w dziedziny klimatologii stwierdzają również wzrost zawartości w atmosferze gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla i metanu, pomimo spadku aktywności gospodarczej w 2020 r. Drugim spostrzeżeniem ważnym dla zachodzących zmian jest fakt, że im więcej danych uwzględnia się w obliczeniach i im są one bardziej precyzyjne (zarówno liczby, jak i metody), tym większe okazuje się ocieplenie klimatu.

Niebezpieczny wzrost temperatury
Ważnym monitorowanym parametrem tego procesu jest średnia roczna temperatura powietrza. Zjawisko przedstawione w zestawieniach dekadowych od 1961 do 2020 r. wskazuje, że w Polsce nasila się ono znacząco od końca lat 80. ub. wieku (patrz mapy; źródło: meteomodel.pl, na podstawie danych IMGW).

Dbałość o glebę
Wraz ze wzrostem temperatur należy też liczyć się ze zmianą podejścia do gospodarowania wodą w rolnictwie ze względu na nasilające się skutki suszy, które m.in. w naszym kraju występują coraz częściej. Z rolniczego punktu widzenia mapy wskazują, że producenci powinni przestawiać się na uprawy ciepłolubne, oszczędnie gospodarujące wodą. Należy również prowadzić technologie uprawy gleby i zagospodarowania materii organicznej w celu zwiększenia zdolność warstwy ornej do zatrzymywania i magazynowania wody, a uwalniania tych zasobów w okresach jej niedoboru. Trzecim kierunkiem jest racjonalne nawożenie upraw oraz stosowanie odżywek mikroelementowych i biostymulatorów poprawiających kondycję i rozwój roślin, w tym systemu korzeniowego.

Źródło: www.topagrar.pl