ARiMR w sprawie preferencyjnych kredytów inwesytcyjnych i klęskowych

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., Banku BPH Spółka Akcyjna, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A. i MR Bank S.A. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank, zgodnie ze swoimi procedurami i oceną wiarygodności kredytobiorcy oraz w ramach przyznanego przez ARiMR limitu akcji kredytowej.

Preferencyjne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może wynosić mniej niż 2%  w skali roku. Banki mogą udzielać w br. kredytów tak oprocentowanych w ramach 12 linii8 kredytowych, w tym tzw. linii nMR, tj. na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.

Rolnicy oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą przeznaczyć kredyty m. in. na:

-   zakup budynków i budowli lub budowę i przebudowę budynków i budowli, a także na remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-   zakup użytków rolnych, z tym, że od 1 stycznia 2010 r. można przeznaczyć na to nie więcej niż 10% kwoty kredytu,

-   zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży,

-   zakładanie, wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,

-   wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt (koszty grodzenia, budowy wiat),

-   budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody lub nawodnień ciśnieniowych,

-   zakup komputerów i oprogramowań ułatwiających prowadzenie działalności rolniczej, w tym programów księgowych.

Kwota kredytu udzielonego rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo nie może być większa niż 4 mln zł. Nie może też przekraczać 80% wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym, a w przypadku kredytu na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR) jest to 90% wartości inwestycji, a dla kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa (nOR) nawet 95% wartości inwestycji.

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą otrzymać kredyt nie większy niż 8 mln zł. Kwota udzielonego kredytu nie może być większa niż 70% wartości inwestycji.