Rządowy program pomocy dla rodzin rolniczych dotkniętych klęską suszy i poszkodowanych przez huragan

 
Są to:

  1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i udzielanie poręczeń spłaty kredytów na wznowienie produkcji rolniczej, a także wydłużenie okresu spłaty kredytów inwestycyjnych  do 5 lat oraz spłaty odsetek od kredytów obrotowych;
  2. odraczanie terminu wpłaty składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz możliwość rozłożenia ich spłaty na raty;
  3. ulgi w podatku rolnym za 2008 r.
  4. odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy zawartych z Agencją Nieruchomości Rolnych oraz ulgi w opłatach czynszu dzierżawnego przez poszkodowanych rolników;
  5. pomoc społeczna  postaci jednorazowego zasiłku celowego – proponuje się, żeby było to: 500 zł dla rodzin posiadających gospodarstwa do 5 ha, 1000zł dla rodzin posiadających gospodarstwa powyżej 5 ha oraz do 15000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu zróżnicowane w zależności od poniesionych szkód;
  6. uruchomienie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego lub nasadzeniowego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy.

 

Wysokość pomocy nie może w przypadku rodzin poszkodowanych w wyniku suszy nie może przekroczyć 80% kwoty zmniejszenia dochodu, a w przypadku obszarów ONW i NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej – do 90% kwoty zmniejszenia dochodu.

Treść uchwały jest dostępna na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi